Privatlivspolitik

Besøger du eller kommunikerer med Demokrati Garage, fx fordi du er deltager i en borgersamling, en del af garagelauget, bestyrelsesmedlem, jobansøger eller lignende, skal du vide, at vi som led i vores drift og administration behandler personoplysninger om dig.

Du kan læse nedenfor, hvilke oplysninger det drejer sig om, og hvad dine rettigheder er. 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Demokrati Garage behandler de personoplysninger, som du giver til os, fx dine kontaktinformationer og de oplysninger, der er årsagen til din henvendelse.

I forbindelse med borgersamlinger agerer We Do Democracy sekretariat og databehandler for Demokrati Garage, hvor We Do Democracy modtager en liste fra vores databehandler Analyse & Tal med fornavn, telefonnummer og email, som vi benytter os af til at skabe kontakt med de borgere, der er blevet udvalgt til at deltage i borgersamlingen. 

Efter Borgersamlingen er overstået, sletter vi de gemte personoplysninger efter max 6 måneder.

Som led i illustrationen af hverdagen på Demokrati Garage, tager vi også billeder og film på området, primært situations- og stemningsbilleder. Billeder og film kan efter omstændighederne blive offentliggjort på vores hjemmeside og via forskellige medier (fx på vores profiler på sociale medier, i trykte publikationer, på plakater, skolens infoskærme og i fx dagblade, aviser og på tv).

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet, kan du sige det til fotografen. Derudover skal du også selv være opmærksom på at holde dig ude af situationer, hvor der fotograferes eller filmes. Hvis du ved en fejl alligevel bliver fotograferet eller filmet, og fotografiet/filmen bliver vist fx på vores hjemmeside, kan du altid henvende dig til os og bede om at få det fjernet.

Vores hjemmeside sætter nødvendige cookies for at fungere korrekt og cookies til analyse af brugen af siden, hvis du giver samtykke hertil. Læs mere om de cookies der bliver sat her.  

Hvor behandles dine personoplysninger?

De personoplysninger, som Demokrati Garage/We Do Democracy behandler, vil blive behandlet og opbevaret i vores IT-systemer, hvortil kun betroede medarbejdere med opgaver, der konkret berettiger til det, har adgang.

Dine rettigheder

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her. Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte We Do Democracy (se kontaktoplysninger nedenfor). 

Retten til indsigt
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig) samt hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, jf. artikel 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse
Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til We Do Demoracy’s/Demokrati Garages behov for at kunne dokumentere vores administration og drift herunder over for revisionen. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra udgangen af det kalenderår, registreringen angår.

Sådan gør du brug af dine rettigheder
Du skal kontakte We Do Democracy’s databeskyttelsesrådgiver (kontaktoplysninger nedenfor) og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §19–25.

Formalia

We Do Democracy/Demokrati Garage er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores os pr. mail: gdpr@wedodemoracy.dk.

Klageadgang

Du kan klage over We Do Democracy’s behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.